en fr de ru es

World Dog Show 2018 / Benelux Winner 2018 / Specialties 2018

 1. De tentoonstellingen wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale en onder verantwoording van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  • BENELUX WINNER donderdag 9 augustus 2018 – alle FCI groepen
  • WORLD DOG SHOW vrijdag 10 augustus 2018 – FCI groep 1, 3 en 4
  • WORLD DOG SHOW zaterdag 11 augustus 2018 – FCI groep 6, 7, 8 en 10
  • WORLD DOG SHOW zondag 12 augustus 2018 – FCI groep 2, 5 en 9
  • SPECIALTIES vrijdag 10 augustus 2018 – FCI groep 5, 6, 7, 8, 9 en 10
  • SPECIALTIES zaterdag 11 augustus 2018 – FCI groep 1, 2, 3 en 4
 2. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
  De tentoonstellingen zullen worden gehouden op in de RAI te Amsterdam, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur nader te bepalen plaats en datum.
 3. Naar waarheid ingevulde inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk 11 juli 2018 te zijn ontvangen via het online inschrijfsysteem. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving eerder worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
 4. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven.
 5. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom of het eigendomsbewijs. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven. Alle correspondentie gaat via e-mail. Wilt u informatie per post ontvangen dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij het secretariaat (contactformulier).
 6. Inschrijven verplicht de inzender/exposant het inschrijfgeld te betalen. Inschrijven zonder (directe) betaling is niet mogelijk. Betaling na sluitingsdatum (11-7-2018) of op de dag van de show is niet toegestaan.
 7. Online inschrijven staat gelijk aan ondertekenen en is daarmee uw akkoord met de gestelde regels. U kunt zich nimmer beroepen op onbekendheid met de regels.
 8. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het entingsboekje/Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).
 9. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeesterlijst is onder voorbehoud van wijzigingen.
 10. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling, de partners en ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 11. De inzender/exposant verklaart dat hij door in te schrijven de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en het tentoonstellingsreglement van de FCI aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 12. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of middels titerbepaling, aangetekend in het Europees Hondenpaspoort door een praktiserend dierenarts met geldigheidsdatum. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
 13. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is.
 14. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts, met handtekening, in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden bij inschrijving. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 15. De klassen waarin kan worden ingeschreven (waarbij geldt dat voor de bepaling van de leeftijd de datum waarop de hond wordt geshowd, beslissend is): 1. Jongste Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 4 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 6 maanden nog niet hebben bereikt. (CAC en/of CACIB niet mogelijk). 2. Puppyklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 6 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 9 maanden nog niet hebben bereikt (CAC en/of CACIB niet mogelijk). 3. Jeugdklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 9 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt (CACIB niet mogelijk). 4. Tussenklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en de leeftijd van 24 maanden nog niet hebben bereikt. 5. Openklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt. 6. Gebruikshondenklas: voor gebruikshonden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en waarvoor de Raad van Beheer of, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, door de overkoepelende organisatie van dat land, een verklaring als bedoeld in artikel IV.21 lid 1 van het Kynologisch reglement is afgegeven (kopie meesturen). Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 7. Kampioensklas: voor honden die op de dag van het evenement de leeftijd van 15 maanden hebben bereikt en een Nationale of Internationale kampioenschapstitel hebben; bijvoorbeeld Belgisch, Nederlands of Duits Kampioen/VDH-kampioen (alle overige titels vallen hierbuiten). Een fotokopie van de toekenning van één van de titels door de overkoepelende organisatie, dient met de inschrijving te worden meegestuurd. Indien deze kopie niet is bijgevoegd, wordt de hond ingeschreven in de openklas. 8. Veteranenklas: voor honden, die op de dag van het evenement de volle leeftijd van 8 jaar hebben bereikt (CACIB niet mogelijk).
 16. Andere competities. Bij inschrijving voor de Benelux Winner Show en de World Dog Show kunt u de hond(en) ook aanmelden voor andere competities: Koppels, Fokkerijgroepen, Nakomelingengroepen  of een Junior Handler voor de open Junior Handling. Wij verwijzen u naar de website voor meer informatie en inschrijfgelden.
 17. De keuringen van de Benelux Winner Show en de World Dog Show beginnen om 09:00 uur. De keuringen van de specialties beginnen om 14:00 inclusief de Welt Union Teckel en de FCI Euro Sight Hound 2018 (rasgroep 10 en gedeelte 5).
 18. De erekeuringen van de Benelux Winner Show en de World Dog Show vangen aan om ca. 15:00 uur of zodra de organisatie dit wenselijk acht in de erering. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
 19. De tentoonstelling is voor exposanten/honden geopend vanaf 07:00 uur.
 20. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend vanaf 07:00 uur.
 21. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 22. Artikel VI.17 Kynologisch reglement: a. Het is verboden op exposities of wedstrijden”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.  b. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken (double handling).
 23. Op de Benelux Winner Show kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapsprijs van de Raad van Beheer (dubbel CAC) worden verkregen. Daarnaast de titels: Benelux Jeugdwinner, Benelux Winner en Benelux Veteranenwinner.  Voor meer informatie over het toekennen van de titels verwijzen wij u naar ‘Titels en kwalificaties’ op deze website.
 24. Op de World Dog Show kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een certificaat van de Fédération Cynologique Internationale (CACIB), en voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapsprijs van de Raad van Beheer (dubbel CAC) worden verkregen. Daarnaast de titels: ‘Jeugd Wereldkampioen’,  Wereldkampioen en Veteranen Wereldkampioen.  Voor meer informatie over het toekennen van de titels verwijzen wij u naar ‘Titels en kwalificaties’ op deze website.
 25. Er wordt op de tentoonstelling gelegenheid gegeven tot het plaatsen van stands tegen een door het bestuur te bepalen vergoeding. Hiervoor verwijzen we naar de informatie op de website onder stands.
 26. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsgebouw is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of honden van bezoekers.
 27. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.
 28. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet door kan gaan, vindt geen (volledige) restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 29. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking.
 30. De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van de termijn van inschrijven en betalen.  De tarieven kunt u vinden op onze website onder ‘inschrijfgelden‘. Wij wijzen u op de korting bij inschrijving van een 2e, 3e enz. hond voor dezelfde tentoonstelling.
 31. Wij werken met een online inschrijfmodule. Mocht het onmogelijk voor u zijn op deze manier in te schrijven, neemt u dan telefonisch of schriftelijk contact op met het secretariaat. Zij zoeken dan samen met u naar een andere manier om in te schrijven en te betalen.

 

parallax background

Partners

 • Royal Canin logo